ECO-FiVR – Ekspert Mjedisi

FTESË PËR PROPOZIM

Sustainable Environment Albania fton për paraqitjen e propozimeve në procedurën për kryerjen e shërbimeve në vijim:  

  1. Ekspert Riciklimi per 16 dite ne hark kohor Gusht – Tetor do te trajnoje 4 “Hulumtuesit e Rinj”. Ky ekspert do i trajnoje keta te rinj si per fushen e riciklimit, edhe per fushen e kerkimeve shkencore me fokus profilizimin e ketyre 4 te rinjve si kerkues
  2. Ekspert Riciklimi per te drejtuar “Think Tank-un”. Gjate punes ne Think Tank, ne menyre te barabarte, do te pergatitet curricula per aktivitetet e ndergjegjesimit ne shkolla (Eksperti 6 ditet e para do te hartoje programin e Think Tank, me pas do te zhvilloje 10 seanca pune me 4 te rinjte per te rritur kapacitetet e ketyre te fundit)
  3. Ekspert Riciklimi per 10 evente ndergjegjesimi (gjysem dite nje event, 5 dite te plota). Ky ekspert do te asistoje te rinjte pasi ata do te kene pjesen kryesore te punes.

Vendi i kryerjes së shërbimit: Tirane

Kohëzgjatja e shërbimit: 3 muaj

Propozimi duhet të paraqitet në: adresen elektronike: info@sealbania.org ose ne adresen fizike: Blv Bajram Curri 120/6, Tirane.

Afati i fundit për pranimin e propozimeve:

25 Korrik 2022, ora 16:00.

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese: 

Eksperti duhet te kete:

  • Eksperience mbi 8 vjecare ne fushen e mjedisit/riciklimit.
  • Eksperience ne ToT (Trajnues i trajnuesve)
  • Master ne fushen e mjedisit/riciklimit eshte nje vlere e shtuar ne vleresim. 
 

Forma e komunikimit:

Komunikimi do te jete me e-mail ose ne forme shkresore.

Facebook
Twitter
Email
Print

Latest Post